top of page

שירותים

​המשרד מספק שירותי תכנון בתחומים מגוונים:

• מערכות אספקת מים עירוניות, חקלאיות ומערכות לכיבוי אש​
• תשתיות תת-קרקעיות עירוניות​
• מערכות סניטציה במבני מגורים, מבני ציבור ומבנים אחרים​
• הקמה ושדרוג של מכוני שאיבה למים ולביוב​
• ליווי תכניות בניין עיר ותכניות בינוי בתחומי המים, הביוב והניקוז​
• שירותי תכנון וייעוץ הנדסי לקבוצות עסקיות המתמודדות במכרזים

בעז חרובי / office@boazharuvi.com / ת"ד 827 פרדס-חנה כרכור 3710801 / 04-6377797 / 054-2444078 / © כל הזכויות שמורות

bottom of page