top of page

שירותים

​עפ"י הוראות חוק התכנון והבנייה, יש להגיש תכנית סניטרית כנספח לכל בקשה להיתר בנייה (הן בנייה חדשה והן תוספות בנייה). התכנית הסניטרית מהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר בנייה.הדרישה המעוגנת בחוק להגשת נספח סניטרי מטרתה להראות היתכנות לחיבור המבנה המוצע למערכות המים והביוב העירוניות. 

כך, בין היתר, נדרש הנספח הסניטרי לכלול:

   • תכנית אספקת המים, בה יופיעו פרטי חיבור לרשת העירונית וכן מיקום ההתחברות ומיקום 

      מערכות המדידה.

   • תכנית מערכת הביוב, בה יופיעו פרטי החיבור לרשת העירונית, לרבות פרטי תא הביקורת    

      העירוני אליו יתחבר המבנה המוצע (כגון עומק התא, רום המכסה ורום תחתית).

   • תכנית כללית (תנוחה וחתכי אורך) של צנרת הביוב בתחום החלקה ועד לתא הביקורת העירוני.
 

למשרד ניסיון רב בהגשת נספחים סניטריים לוועדות התכנון והבנייה ולתאגידי המים בכל רחבי הארץ.
כמו כן, עוסק המשרד בהכנת נספחי מים, ביוב, ניקוז ותיעול לתכניות בניין עיר ולתכניות בינוי.

בעז חרובי / office@boazharuvi.com / ת"ד 827 פרדס-חנה כרכור 3710801 / 04-6377797 / 054-2444078 / © כל הזכויות שמורות

bottom of page